Skip to main content

در صورتیکه کالای تحویل شده مغایر با کالای نمایش داده شده در سایت رسمی ایران چای باشد، بازگشت کالا و استرداد هزینه بلافاصله و بدون اعمال هزینهای جانبی از قبیل حمل و بسته بندی میباشد . مغایرتها شامل عدم تطابق شکل ظاهری و تعداد میباشد و شامل موارد مربوط به پسند ذائقه نمی باشد